Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Aktualności / 2019/2020

2019/2020

Artykuły

Kilka rad na bezpieczne wakacje

2020-06-17

List kuratora do 8-klasistów

2020-06-09

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przygotowało stronę internetową prezentującą ofertę szkół kształcących w zawodach na rok szkolny 2020/2021. Ma ona formę wyszukiwarki, która umożliwi szybki dostęp do informacji i materiałów promujących szkołę kształcącą w wybranych zawodach. Dzięki niej będzie można znaleźć poza podstawowymi informacjami o szkole, takimi jak: nazwa, adres, telefon, e-mail, strona www, wykaz zawodów, w których technika i branżowe szkoły I stopnia będą dokonywać naboru na rok szkolny 2020/2021.

Mam nadzieję, że okaże się ona szczególnie przydatna w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ułatwi absolwentom dolnośląskich szkół podstawowych dokonać trafnego wyboru i podjąć naukę w szkole, która spełni ich oczekiwania, umożliwi wykonywanie atrakcyjnej pracy oraz przyczyni się do wzrostu zainteresowania kształceniem w szkołach branżowych.

Zapraszam na stronę: https://zawody.kuratorium.wroclaw.pl

Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty

 

Czytaj więcej o: List kuratora do 8-klasistów

Ważne informacje

2020-05-31

1. Harmonogram egzaminów

 

2. Co ze szkołami do wakacji?

 

Minister edukacji ogłosił, że od 1 czerwca możliwe jest organizowanie:

  • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów,
  • zajęć praktycznych dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia,
  • zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów III klas technikum,
  • praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów wszystkich klas technikum.

Nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanie przedłużona do 26 czerwca.

 

Czytaj więcej o: Ważne informacje

Procedury bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze. 

2. Celem procedur jest: 

a) zminimalizowanie zagrożenia koronawirusem, 

b) umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu i muszą podjąć pracę zawodową. 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenia dziecka do szkoły jest zobowiązany wypełnić oświadczenie i deklarację przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły

§ 2 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji. 

3. Organizuje pracę nauczycieli i personelu niepedagogicznego w okresie pandemii. 

4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do szkoły w czasie pandemii. 

5. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do szkoły. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie oświadczenia i deklaracji. 

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika. 

7. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w środki ochrony osobistej: przyłbice, maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników: przyłbice, maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

9. Dopilnowuje, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydło antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. 

10. Dopilnowuje, aby w widocznych miejscach wisiały instrukcje jak prawidłowo zdejmować rękawiczki jednorazowe i maseczki, oraz kosz na zużyte rękawiczki i maseczki. 

§ 3 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora. 

2. Do szkoły, wyłącznie pracownicy kuchni i intendentka wchodzą bocznym wejściem. Pozostali pracownicy wchodzą wejściem od pl. Kościelnego. 

3. Bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu z placówki, a także często podczas pracy należy myć i odkażać ręce. 

4. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce. 

5. Wyznaczeni nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu: w ciągu jednego dnia pełnią dyżur w wyznaczonej grupie, świadczą działania opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi, pozostali nauczyciele pracę zdalną wykonują w domu. 

6. Wyznaczeni nauczyciele pracujący w szkole zwracają uwagę, aby dzieci często i dokładnie myły ręce i zachowywały odległość od innych dzieci, pilnują wietrzenia sal co najmniej raz na godzinę. 

7. Wyznaczeni nauczyciele pracujący w szkole organizują wyjścia na boiska szkolne tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą. 

8. Pracownicy obsługi w salach lekcyjnych, świetlicowych i innych pomieszczeniach:

a) usuwają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, 

b) wykonują codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

c) dezynfekują powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła, stoły, 

d) czuwają przy dziecku, które zostanie odizolowane, 

f) czuwają nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem. 

10. Pracownicy kuchni oraz intendentka: 

a) przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia, 

b) wykonują zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy, 

c) oprócz fartuchów stosują inne środki higieny osobistej w miarę potrzeb, 

d) utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, 

e) po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, 

f) intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka, wydaje towar wystawiając go na stolik przed magazynem, 

g) intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców, zwraca uwagę na ubiór dostawcy: biały fartuch, rękawiczki, maseczki, czystość samochodu, czy dostarczane pieczywo jest przykryte czystym materiałem lub papierem. Dostawca nie wchodzi na teren świetlicy i zaplecza kuchennego, towar zostawia przed drzwiami.

§ 4 OBOWIAZKI RODZICÓW

1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii w szkole i podpisują stosowne oświadczenie i deklarację. 

2. Przekazują wychowawcy lub nauczycielowi świetlicy informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. 

3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

4. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. 

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeżeli wcześniej chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie. 

6. Zapewniają dziecku indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i ze szkoły. Z chwilą wejścia do szkoły rodzic zabiera maseczkę do domu, przynosi ją w chwili odbioru dziecka. 

7. Rodzice zapewniają sobie rękawiczki i maseczkę, które są niezbędne podczas oddawania dzieci do szkoły lub ich odbierania. 

8. Wyjaśniają dziecku, że do szkoły przynosi tylko własne podręczniki, zeszyty i przybory piśmiennicze, drugie śniadanie i picie w plastikowym pojemniku, nie może zabrać do szkoły zabawek. 

9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na powitanie, unikać dotykania oczu, ust i nosa. 

10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

11. Bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu ze szkoły odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk. 

12. Są zobowiązani do podania aktualnego telefonu i odbierania telefonów ze szkoły. 

13. Konieczność powrotu dziecka do szkoły rodzice potwierdzają jednorazowym zaświadczeniem o zatrudnieniu z zakładu pracy oraz cotygodniowym własnym oświadczeniu o tym, że nie przebywa na zasiłku opiekuńczym ZUS. 

§ 5 PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do szkoły będą zamykane. 

2. Ograniczenie liczebności grup: 

a) pierwszeństwo z możliwości skorzystania z świetlicy mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

b) liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona przepisami prawa. w sali przebywać będzie razem z dziećmi nauczyciel, 

c) obecność dziecka w szkole rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany zadeklarować dyrektorowi na dwa dni wcześniej do godziny 11.00 (telefonicznie lub mailowo), zgłaszać należy również nieobecność dziecka w szkole, 

d) dzieci będą przebywały w jednej sali (niemożliwe będzie zachowanie dotychczasowych grup i nauczycieli, może zdarzyć się, że dzieci będą w grupach mieszanych i opiekować się nimi będą inni niż dotychczas nauczyciele). 

3. Przyprowadzanie dzieci do szkoły: 

a) tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do szkoły, pracownik będzie odbierał dziecko mające pozostać w placówce i zaprowadzał do sali; 

b) bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu ze szkoły dzieci dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji; 

c) jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do szkoły i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie; 

d) dzieci przyprowadzane są do godziny zadeklarowanych przez rodziców/opiekunów. Po jej upływie wietrzone będą pomieszczenia w szatni i dezynfekowane powierzchnie dotykowe. 

4. Odbieranie dzieci ze szkoły: 

a) rodzic będzie odbierał dziecko sprzed szkoły, wyznaczony pracownik będzie przyprowadzał dziecko z sali; 

b) od godziny 15.30 do 16.00 odbywać się będzie wietrzenie pomieszczeń i dezynfekowanie powierzchni dotykowych

§ 6 PROCEDURY NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia (duszności, kaszel, gorączka): 

a) wyznaczony pracownik bezzwłocznie odizolowuje dziecko w wyznaczonym pomieszczeniu; 

b) pracownik zabezpiecza się w przyłbicę, maseczkę, rękawiczki; 

c) pracownik pozostaje z dzieckiem w odległości minimum 2 m; 

d) nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji; 

e) dyrektor lub nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji; 

f) dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną. 

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia (duszności, kaszel, gorączka): 

a) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia

 b) dyrektor kieruje w miarę potrzeb osobę do pomocy, która zabezpiecza się w przyłbicę, maseczkę, rękawice, 

c) dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa. 

§ 7 POSTANOWIENAKOŃCOWE 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2. Procedury obowiązują do odwołania.

Czytaj więcej o: Procedury bezpieczeństwa

wspieramy lokalnych przedsiębiorców

2020-05-05

W dobie zagrożenia epidemiologicznego, zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów ochronnych

 

Czytaj więcej o: wspieramy lokalnych przedsiębiorców

Jak przetrwać ten trudny czas?

2020-03-24

Czas panowania koronawirusa to trudny okres dla nas wszystkich. Niełatwo nam pogodzić się z izolacją i przymusową rezygnacją z dotychczasowego trybu życia. Zmiany te tym bardziej trudno zrozumieć dzieciom, wyrwanym nagle ze swoich rytuałów, pozbawionym towarzystwa kolegów, a nawet możliwości spacerów w ulubione miejsca.

Jak rozmawiać i wspierać dzieci w tym czasie?  https://youtu.be/T2jKALI0v_A 

 Zadbajmy o siebie, ustalmy zasady, plan dnia

Czytaj więcej o: Jak przetrwać ten trudny czas?

Kilka rad na ten trudny czas

2020-03-18

WAŻNE!

2020-03-11

KLIKNIJ W GRAFIKĘ PO TREŚĆ LISTU Z MEN

Czytaj więcej o: WAŻNE!

insta.ling

2020-02-02

Witam serdecznie wszystkich uczniów uczących się w naszej szkole języka niemieckiego. Od nowego semestru ruszyliśmy z XIV edycją ogólnopolskiego programu nauki słówek insta.ling. Zaczynamy pracę na nowy semestr, wiecie że jest ona łatwa, lekka i przyjemna – w domu, przed laptopem, z telefonem….Uśmiech

Czytaj więcej o: insta.ling

Akcja Złoty Grosik

2019-11-05

Bezpieczna droga do szkoły

2019-09-23

Dla każdego pierwszaka rozpoczęcie edukacji w szkole jest wielkim przeżyciem. Nowi koledzy i koleżanki, nowa wychowawczyni oraz nowa szkoła, do której codziennie przychodzi każdy pierwszak. By zapewnić poczucie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły najmłodsi uczniowie naszej szkoły spotkali się z policjantami wydziału ruchu drogowego oraz  „Panem Mrówką”.

Czytaj więcej o: Bezpieczna droga do szkoły

Rozkręcamy się ...

2019-09-05

Wkręć się w pomaganie 

Po raz kolejny rozpoczynamy charytatywną zbiórkę plastikowych nakrętek. Wydaje się, że są bezwartościowe, ale każdy kilogram jest wart kilkadziesiąt groszy. Nietrudno zgromadzić w ten sposób pokaźną sumę. 

Czytaj więcej o: Rozkręcamy się ...