Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

organizacja projektu

Artykuły

Efekty naszych działań

2019-03-07

Kolejny rok trwania projektu. Każdy z prowadzących przystępując do pracy z grupą prowadzi badania na wstępie. Wyniki porównywane są z efektami końcowymi. Oto kilka przykładów ewaulacji prowadzonych zajęć.

Czytaj więcej o: Efekty naszych działań

ogłoszenie o przetargu

2017-10-20

Gmina Miejska Kamienna Góra

pl. Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

www.kamiennagora.pl

kontakt: izabela.przyk@umkg.pl

tel. 75 744 1712

OGŁOSZENIE 1/COJ/2017/TIK


W związku z realizacją projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.04-02-0009/17-00, Gmina Miejska Kamienna Góra, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na dostarczenie, skonfigurowanie i zamontowanie sprzętu TIK dla dwóch szkół w Kamiennej Górze.

Czytaj więcej o: ogłoszenie o przetargu

Przetarg

2017-10-26

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063516

Gmina Miejska Kamienna Góra

pl. Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

www.kamiennagora.pl

kontakt: izabela.przyk@umkg.pl

tel. 75 744 1712

OGŁOSZENIE 2/COJ/2017/SZK

 W związku z realizacją projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.04-02-0009/17-00, Gmina Miejska Kamienna Góra, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na organizację szkoleń dla nauczycieli dwóch szkół w Kamiennej Górze.

 

Czytaj więcej o: Przetarg

OGŁOSZENIE

2017-11-02

Gmina Miejska Kamienna Góra

pl. Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

www.kamiennagora.pl

kontakt: izabela.przyk@umkg.pl

tel. 75 744 1712

 

W związku z realizacją projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.04-02-0009/17-00, Gmina Miejska Kamienna Góra, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na stanowisko dotyczące obsługi finansowej i rozliczeń projektu.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Unieważnienie postępowania przetargowego - szkolenia

2017-11-07

Gmina Miejska Kamienna Góra informuje, iż unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty oraz postępowanie w trybie zapytania ofertowego (ogłoszenie 2/COJ/2017/SZK ) na organizację szkoleń dla nauczycieli dwóch szkół w Kamiennej Górze w ramach projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, bez podania przyczyny.
Zgodnie z częścią 8 pkt 4 i 5 Zapytania ofertowego z dnia 23.10.2017 r. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.kamiennagora.pl oraz w bazie konkurencyjności w późniejszym terminie.

Czytaj więcej o: Unieważnienie postępowania przetargowego - szkolenia

Unieważnienie postępowania przetargowego - sprzęt

2017-11-07

Gmina Miejska Kamienna Góra informuje, iż w wyniku postępowania z przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty komisja unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty oraz postępowanie w trybie zapytania ofertowego (ogłoszenie 1/COJ/2017/TIK) na dostarczenie, skonfigurowanie i zamontowanie sprzętu TIK w związku z realizacją projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Powodem unieważnienia były niekompletność dwóch ofert oraz niespełnienie wymagań opisu przedmiotu zamówienia jednej z ofert.

Czytaj więcej o: Unieważnienie postępowania przetargowego - sprzęt

Unieważnienie zapytania ofertowego na obsługę finansową i rozliczenia projektu

2017-11-08

Zamawiający, Gmina Miejska Kamienna Góra, informuje, iż unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty oraz postępowanie w trybie zapytania ofertowego (ogłoszenie 3/COJ/2017/OBSŁ.) na stanowisko dotyczące obsługi finansowej i rozliczeń projektu w ramach projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  Powodem unieważnienia  postępowania o  udzielenie  zamówienia jest  złożenie  przez Oferentów ofert cenowych znacznie przekraczających kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.
Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
Wszelkie  pisma  składane  przez  Wykonawców  mające  charakter  odwołania,  Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Czytaj więcej o: Unieważnienie zapytania ofertowego na obsługę finansową i rozliczenia projektu

ogłoszenie - II przetarg

2017-11-10

Kamienna Góra, 10.11.2017 r.

Gmina Miejska Kamienna Góra
pl. Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
www.kamiennagora.pl
kontakt: izabela.przyk@umkg.pl
tel. 75 744 1712

 

OGŁOSZENIE 4/COJ/2017/TIK

W związku z realizacją projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.04-02-0009/17-00, Gmina Miejska Kamienna Góra, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na dostarczenie, skonfigurowanie i zamontowanie sprzętu TIK dla dwóch szkół w Kamiennej Górze.

Czytaj więcej o: ogłoszenie - II przetarg

Szkolenia - II przetarg

2017-11-16

Kamienna Góra, 15.11.2017 r.

Gmina Miejska Kamienna Góra
pl. Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
www.kamiennagora.pl
kontakt: izabela.przyk@umkg.pl
tel. 75 744 1712

OGŁOSZENIE 5/COJ/2017/SZK

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1068645

Czytaj więcej o: Szkolenia - II przetarg

II przetardg - Szkolenia nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów

2017-11-16

Kamienna Góra, 15.11.2017 r.

Gmina Miejska Kamienna Góra
pl. Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
www.kamiennagora.pl
kontakt: izabela.przyk@umkg.pl
tel. 75 744 1712

OGŁOSZENIE 4/COJ/2017/SZK

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1068645

Czytaj więcej o: II przetardg - Szkolenia nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów