Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

DOKUMENTY SZKOLNE

Dokumenty szkolne obowiązujące od roku szkolnego 2020/2021

 

STATUT SZKOŁY - stan prawny na 17 lutego 2022 r.


WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA:

ANEKS - punktowy system oceniania z zachowania

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA:

język polski

język polski dostosowania

języki obce

historia

historia dostosowania

przyroda 4

biologia

geografia

chemia 7

chemia 8

fizyka

matematyka

wiedza o społeczeństwie

edukacja dla bezpieczeństwa

religia 

w - f

muzyka

plastyka

technika 

informatyka  

edukacja wczesnoszkolna

 

PROGRAM: WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY:

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2021 / 2022

 WYCIECZKI:

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

STYPENDIUM:

REGULAMIN 

WNIOSEK  

24 czerwca 2021 r., Komisja Stypendialna działająca w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Kamiennej Górze, podjęła jednogłośnie decyzję o nieprzyznawaniu stypendiów naukowych w roku szkolnym 2020/2021.

Decyzja ta została podjęta po wcześniejszych konsultacjach z dyrekcją szkoły. Grono nauczycielskie przyjęło decyzję większością głosów podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

Z powodu pandemii COVID 19 oraz konieczności prowadzenia nauki w trybie zdalnym, komisja uznała że weryfikacja uczniów mających otrzymać stypendia naukowe jest niemożliwa. Możliwość braku oceny samodzielności w realizacji obowiązku szkolnego oraz dokładnej weryfikacji zdobytej wiedzy została uznana przez komisję za podstawowy powód podjętej decyzji. Ponadto uczniowie ubiegający się o przyznanie stypendium naukowego nie mieli możliwości wykazania się w działaniach na rzecz szkoły, co jest według regulaminu jednym z głównych kreteriów przyznawania stypendium.

Artykuły