Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

Artykuły

Przepis na… żółtko!

2020-05-29

Żółtko jaja o smaku pomarańczy? A dlaczego nie! Kuchnia moleCOOLarna zdziała cuda… i to za sprawą zamknięcia płynnej zawartości soku Tymbarka w żelowej otoczce - w 100% jadalnej. Wszystko dzięki odwróconej sferyfikacji. Sami możecie się o tym przekonać, bo z ochotą zdradzimy Wam tajniki kuleczkowania (w dowolnych rozmiarach)! Uśmiech
PS. Białko jaja na zdjęciu to nic innego jak… serek homogenizowany (waniliowy)!

ZATEM: eksperymentować się nie bójcie, sami zrobić spróbujcie… #będziedobrze smakowało! XD

Czytaj więcej o: Przepis na… żółtko!

3 przystanek extra

2020-05-29

Świetlica szkolna już otwarta!

2020-05-25

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, od poniedziałku 25.05.2020 r. rozpoczęła działalność świetlica szkolna! Nasi stęsknieni podopieczni już pomału wracają do nas, z czego bardzo się cieszymy!

 

Czytaj więcej o: Świetlica szkolna już otwarta!

Procedury bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze. 

2. Celem procedur jest: 

a) zminimalizowanie zagrożenia koronawirusem, 

b) umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu i muszą podjąć pracę zawodową. 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenia dziecka do szkoły jest zobowiązany wypełnić oświadczenie i deklarację przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły

§ 2 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji. 

3. Organizuje pracę nauczycieli i personelu niepedagogicznego w okresie pandemii. 

4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do szkoły w czasie pandemii. 

5. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do szkoły. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie oświadczenia i deklaracji. 

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika. 

7. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w środki ochrony osobistej: przyłbice, maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników: przyłbice, maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

9. Dopilnowuje, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydło antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. 

10. Dopilnowuje, aby w widocznych miejscach wisiały instrukcje jak prawidłowo zdejmować rękawiczki jednorazowe i maseczki, oraz kosz na zużyte rękawiczki i maseczki. 

§ 3 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora. 

2. Do szkoły, wyłącznie pracownicy kuchni i intendentka wchodzą bocznym wejściem. Pozostali pracownicy wchodzą wejściem od pl. Kościelnego. 

3. Bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu z placówki, a także często podczas pracy należy myć i odkażać ręce. 

4. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce. 

5. Wyznaczeni nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu: w ciągu jednego dnia pełnią dyżur w wyznaczonej grupie, świadczą działania opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi, pozostali nauczyciele pracę zdalną wykonują w domu. 

6. Wyznaczeni nauczyciele pracujący w szkole zwracają uwagę, aby dzieci często i dokładnie myły ręce i zachowywały odległość od innych dzieci, pilnują wietrzenia sal co najmniej raz na godzinę. 

7. Wyznaczeni nauczyciele pracujący w szkole organizują wyjścia na boiska szkolne tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą. 

8. Pracownicy obsługi w salach lekcyjnych, świetlicowych i innych pomieszczeniach:

a) usuwają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, 

b) wykonują codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

c) dezynfekują powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła, stoły, 

d) czuwają przy dziecku, które zostanie odizolowane, 

f) czuwają nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem. 

10. Pracownicy kuchni oraz intendentka: 

a) przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia, 

b) wykonują zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy, 

c) oprócz fartuchów stosują inne środki higieny osobistej w miarę potrzeb, 

d) utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, 

e) po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, 

f) intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka, wydaje towar wystawiając go na stolik przed magazynem, 

g) intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców, zwraca uwagę na ubiór dostawcy: biały fartuch, rękawiczki, maseczki, czystość samochodu, czy dostarczane pieczywo jest przykryte czystym materiałem lub papierem. Dostawca nie wchodzi na teren świetlicy i zaplecza kuchennego, towar zostawia przed drzwiami.

§ 4 OBOWIAZKI RODZICÓW

1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii w szkole i podpisują stosowne oświadczenie i deklarację. 

2. Przekazują wychowawcy lub nauczycielowi świetlicy informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. 

3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

4. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. 

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeżeli wcześniej chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie. 

6. Zapewniają dziecku indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i ze szkoły. Z chwilą wejścia do szkoły rodzic zabiera maseczkę do domu, przynosi ją w chwili odbioru dziecka. 

7. Rodzice zapewniają sobie rękawiczki i maseczkę, które są niezbędne podczas oddawania dzieci do szkoły lub ich odbierania. 

8. Wyjaśniają dziecku, że do szkoły przynosi tylko własne podręczniki, zeszyty i przybory piśmiennicze, drugie śniadanie i picie w plastikowym pojemniku, nie może zabrać do szkoły zabawek. 

9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na powitanie, unikać dotykania oczu, ust i nosa. 

10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

11. Bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu ze szkoły odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk. 

12. Są zobowiązani do podania aktualnego telefonu i odbierania telefonów ze szkoły. 

13. Konieczność powrotu dziecka do szkoły rodzice potwierdzają jednorazowym zaświadczeniem o zatrudnieniu z zakładu pracy oraz cotygodniowym własnym oświadczeniu o tym, że nie przebywa na zasiłku opiekuńczym ZUS. 

§ 5 PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do szkoły będą zamykane. 

2. Ograniczenie liczebności grup: 

a) pierwszeństwo z możliwości skorzystania z świetlicy mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

b) liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona przepisami prawa. w sali przebywać będzie razem z dziećmi nauczyciel, 

c) obecność dziecka w szkole rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany zadeklarować dyrektorowi na dwa dni wcześniej do godziny 11.00 (telefonicznie lub mailowo), zgłaszać należy również nieobecność dziecka w szkole, 

d) dzieci będą przebywały w jednej sali (niemożliwe będzie zachowanie dotychczasowych grup i nauczycieli, może zdarzyć się, że dzieci będą w grupach mieszanych i opiekować się nimi będą inni niż dotychczas nauczyciele). 

3. Przyprowadzanie dzieci do szkoły: 

a) tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do szkoły, pracownik będzie odbierał dziecko mające pozostać w placówce i zaprowadzał do sali; 

b) bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu ze szkoły dzieci dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji; 

c) jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do szkoły i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie; 

d) dzieci przyprowadzane są do godziny zadeklarowanych przez rodziców/opiekunów. Po jej upływie wietrzone będą pomieszczenia w szatni i dezynfekowane powierzchnie dotykowe. 

4. Odbieranie dzieci ze szkoły: 

a) rodzic będzie odbierał dziecko sprzed szkoły, wyznaczony pracownik będzie przyprowadzał dziecko z sali; 

b) od godziny 15.30 do 16.00 odbywać się będzie wietrzenie pomieszczeń i dezynfekowanie powierzchni dotykowych

§ 6 PROCEDURY NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia (duszności, kaszel, gorączka): 

a) wyznaczony pracownik bezzwłocznie odizolowuje dziecko w wyznaczonym pomieszczeniu; 

b) pracownik zabezpiecza się w przyłbicę, maseczkę, rękawiczki; 

c) pracownik pozostaje z dzieckiem w odległości minimum 2 m; 

d) nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji; 

e) dyrektor lub nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji; 

f) dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną. 

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia (duszności, kaszel, gorączka): 

a) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia

 b) dyrektor kieruje w miarę potrzeb osobę do pomocy, która zabezpiecza się w przyłbicę, maseczkę, rękawice, 

c) dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa. 

§ 7 POSTANOWIENAKOŃCOWE 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2. Procedury obowiązują do odwołania.

Czytaj więcej o: Procedury bezpieczeństwa

Przepis na… kawior!

2020-05-11

#będziedobrze, bo zaserwujemy sobie i Wam… przysłowiowe niebo w gębie Uśmiech

Co powiecie na kawior… z napoju Frugo, nektaru Tymbarka, soku Kubusia oraz nieśmiertelnej Coca-Coli? Sferyfikacja - bo tak właśnie nazywa się technika pomagająca uzyskać  żelowe kuleczki - pomoże zaspokoić wszelkie smakowe zachcianki. Pomimo skomplikowanie brzmiącej nazwy, proces przygotowania kawioru jest dziecinnie prosty. Chcecie go poznać? Wbijajcie po e-przepis do naszej wirtualnej kuchni moleCOOLarnej! Uśmiech

Czytaj więcej o: Przepis na… kawior!

wspieramy lokalnych przedsiębiorców

2020-05-05

W dobie zagrożenia epidemiologicznego, zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów ochronnych

 

Czytaj więcej o: wspieramy lokalnych przedsiębiorców

2 przystanek extra

2020-04-28

DZWONEK wita maj!

2020-05-04

Majówka za nami, a przed nami… lektura „Szkolnego Dzwonka BIS” w sieci.

Wbijajcie pod adres: http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/szkolny-dzwonek-bis-27 i przygotujcie niespodziankę na Dzień Matki. Poczytajcie też o majowych świętach i przekonajcie się, że (niestety!) zawładnęło nami smartfonowe szaleństwo. A dla tych jeszcze nieogarniętych mamy kilka wskazówek… jak się uczyć się zdalnie! Uśmiech

REDAKCJA

Czytaj więcej o: DZWONEK wita maj!

Chemia to zło?

2020-04-28

Ciekawa jestem czy też tak macie (Wy – Uczniaki me!)  w epoce zdalnego nauczania?
UśmiechUśmiechUśmiech
3majcie się 7-8!
#będziedobrze  #jeszczechwila #isięwidzimy #choćwiemżeniechcecie #LOL

Czytaj więcej o: Chemia to zło?

Przepis na… spaghetti!

2020-04-23

#zostańwdomu, bo mamy całkiem niezły przepis na deficytowy (w ostatnim czasie!) produkt. I spokojnie, bez paniki - od teraz nikt z domowników nie będzie przymierał głodem. Uśmiech

 W kuchni moleCOOLarnej dużą rolę odgrywa żelowanie, które jest podstawą dobrego… makaronu. To dzięki niemu powstało nasze spaghetti z mleka (zabarwionego odrobiną kawy instant). A wszystkiemu winien agar, czyli wyciąg z alg, który w duecie z Łaciatym - po zmieszaniu (i podgrzaniu!) - zastygł w zimnej kąpieli wodnej, aby od razu - migusiem - bankowo… dogodzić podniebieniu. Buon appetito chemnibusy! Uśmiech

 

Czytaj więcej o: Przepis na… spaghetti!

Przepis na… majonez!

2020-04-06

#zostańwdomu, bo e-zakupy zrobione i zabieramy się za kucharzenie! Uśmiech

Powszechnie wiadomo, że niektóre substancje (niemieszalne!) nie łączą się ze sobą z powodu różnic w ich właściwościach chemicznych. Jednak w świecie kuchni moleCOOLarnej nic nie jest niemożliwe, więc i na ten problem jest rozwiązanie.

Efekt połączenia oleju z mlekiem można uzyskać poprzez emulgację. W roli głównej emulgatorki: lecytyna słonecznikowa! Gwiazdka Michelin dla tej pani za… „praprzodka” majonezu - idealnego na zbliżającą się Wielkanoc! Łapcie przepis i do dzieła! Uśmiech

Czytaj więcej o: Przepis na… majonez!

przystanek extra

2020-04-16

Jest kwiecień, jest DZWONEK

2020-04-03

Kwietniowe e-wydanie naszej gazetki już dostępne pod linkiem: http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/szkolny-dzwonek-bis-26

Prześmiewczy Prima Aprilis, jajko-cud natury w kilku odsłonach, zbliżający się Dzień Ziemi… Zresztą sprawdźcie sami. Miłego zaczytania! Uśmiech

PS. Masy prezentów od wielkanocnego zająca i WESOŁEGO ALLELUJA!

REDAKCJA

Czytaj więcej o: Jest kwiecień, jest DZWONEK

Portrety wybrane!

2020-03-24

Z okazji Światowego Dnia Wody, obchodzonego 22 marca, redakcja gazetki „Szkolny Dzwonek BIS” ogłosiła konkurs dla uczniów klas 1-4 na najfajniejszy Portret Kropelki Wody.

Z ogromną radością przedstawiamy prace najmłodszych twórców, których pomysłowość okazała się bezkresna. Zupełnie jak toń oceanów, przez które płyną już do nich Lubisie - Zdobywcy! UśmiechUśmiech Uśmiech

PS Lubisie dotrą też do pozostałych uczestników kropelkowych zmagań!

GRATULUJEMY!
Redakcja DZWONKA

Czytaj więcej o: Portrety wybrane!

Przepis na ... pianę!

2020-03-27

#zostańwdomu i pamiętaj, że nie samą nauką (zdalną!) uczeń żyje!!! Uśmiech

Do kuchni marsz, bo tam… cieciorka (inaczej ciecierzyca), zwana żartobliwie bozonami Higgsa lub boskimi cząstkami, która w ostatnich latach zawładnęła wegeumysłami. Wszystko przez wodę z jej gotowania albo zalewę (w przypadku produktu z puszki), którą Joël Roessel, kucharz eksperymentujący z kuchnią moleCOOLarną, nazwał „aquafaba” i (jako pierwszy) zamienił w puszystą, sztywną piankę! Wy też musicie spróbować (u)bić pianę… i to bez jaj! Uśmiech

 

Czytaj więcej o: Przepis na ... pianę!