Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp1kg.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Jahołkowska, e-mail: dorjah@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 757442157. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkolnego prowadzą dwa wejścia główne. Wejście przy pl. Kościelnym – dostępne w godzinach pracy szkoły – jest pod stałym nadzorem pracownika ochrony. Wejście to wyposażone jest w poręcze oraz podjazd dla wózków. Drugie wejście znajduje się od strony ogrodzonego podwórka szkolnego, na które można dostać się poprzez bramy od strony ulic Słonecznej i M. C. Skłodowskiej. Przy obydwu bramach znajdują się oznakowane przejścia dla pieszych. Godziny otwarcia drzwi wejściowych są określone i dostosowane do planu zajęć w szkole. O wyznaczonych porach pracownik ochrony lub pracownik szkoły pełni dyżur na portierni. W przypadku zamknięcia drzwi głównych można posłużyć się dzwonkiem umieszczonym przy wejściu. Korytarze wewnątrz budynku są wąskie i niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. Do przemieszczania się na inne kondygnacje służą schody po obu stronach korytarzy. W pobliżu szkoły znajduje się niewielki, ogólnodostępny parking dostępny również dla osób niepełnosprawnych, lecz  bez wyznaczonego specjalnego miejsca. Z uwagi na charakter placówki, wejście do budynku szkolnego z psem asystującym lub psem przewodnikiem jest możliwe wyłącznie za zgodą dyrektora i pod nadzorem pracownika szkoły. W szkole zatrudnieni są nauczyciele ze specjalnością: surdopedagog, tyflopedagog i oligofrenopedagog. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.