Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Efekty naszych działań

Kolejny rok trwania projektu. Każdy z prowadzących przystępując do pracy z grupą prowadzi badania na wstępie. Wyniki porównywane są z efektami końcowymi. Oto kilka przykładów ewaulacji prowadzonych zajęć.

* Flying high – rozwiń skrzydła z językiem angielskim, prowadzący E. Kolat

Porównanie wyników z ewaluacji z wynikami diagnozy na start wskazuje na przyrost wiedzy i umiejętności z języka angielskiego u wszystkich uczniów, ze wszystkich sprawdzanych umiejętności.

Wnioski:

  • uczniowie rozwinęli swoją wiedzę i umiejętności z języka angielskiego
  • założone cele zostały zrealizowane

* Winnie – the – Pooh Club, prowadząca A. Rams

Tematyka programu obejmuje zagadnienia bliskie uczniom, jedzenia, sportów oraz takie, które pozwalają im ćwiczyć funkcje językowe, jak np. udzielanie informacji, wskazówek, pisanie smsów, maili. Niektóre tematy zawarte w programie pokrywają się z treściami omawianymi na lekcjach, co umożliwia uczniom powtórzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy.

Ujęte w programie treści pozwalają na przeprowadzenie około 108 różnych zajęć po 45 minut każde. Istnieje możliwość kompilacji poszczególnych zagadnień bądź rozciągnięcia ich na więcej jednostek lekcyjnych, np. poprzez urozmaicenie zajęć filmem tematycznym lub nauką piosenki lub wierszyka. Na realizację programu pozwala połączenie wybranych pozycji książkowych, Internetu oraz samodzielnie opracowanych materiałów.

 W trakcie zajęć zrealizowano wcześniej założone efekty. Uczniowie poznawali i poszerzali nowe słownictwo, posługiwali się poznanym słownictwem w prostej rozmowie i ćwiczyli kompetencje językowe.

 W trakcie całego roku szkolnego zrealizowano następujące cele ogólne. Uczniowie mieli możliwość i poświęcili  zainteresowani nauką języka angielskiego w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Dzięki systematycznemu uczestniczeniu w zajęciach uczniowie poszerzyli swoją wiedzę, oraz ją praktycznie wykorzystali poprzez komunikację językową. Uczniowie wykorzystywali technologię komputerową na zajęciach oraz korzystali z dostępnych źródeł informacji w nauce języka.

 Oprócz wyznaczonych celów głównych uczniowie ćwiczyli także cele szczegółowe w tym kształcenie kompetencji językowych jak słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, reakcje . Podczas zajęć kształcących umiejętność słuchania ze zrozumieniem uczniowie ćwiczyli wyszukiwanie głównych myśli w tekstach i rozmowach oraz szczegółowe informacje. Uczniowie ćwiczyli uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących omawianych zagadnień, poprawną wymowę a także kilkuwyrazowe wypowiedzi ustne dotyczące przerabianych zagadnień. Podczas ćwiczenia umiejętności czytania uczniowie podawali ogólny zamysł tekstu, znajdowali niezbędną informację w tekście a także sprawdzali prawdziwość informacji na podstawie tekstu. Uczniowie ćwiczyli zredagowanie prostego tekstu użytkowego (opis, notatka, pocztówka, życzenia) a także podejmowali próby wykorzystywania nowego słownictwa, nowych form i struktur gramatycznych.

 * Obserwuję i sprawdzam, prowadząca M. Pawlikowska

 Celem realizowanego programu było poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych- przyrodniczych, wykształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu uczniów. Realizacja jego miała wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, a także przygotować do dalszej edukacji, udziału i osiągania sukcesów w konkursach matematyczno- przyrodniczych.

 Programem zostali objęci uczniowie wykazujący zdolności oraz zainteresowania treściami matematyczno- przyrodniczymi, którzy poprzez eksperymentowanie i samodzielne dochodzenie do zamierzonych rezultatów mogli doświadczyć atrakcyjności przerabianych treści i poznać sposoby wykorzystania ich w życiu codziennym.

 Preferowanym sposobem pracy na zajęciach było czynnościowe nauczanie matematyki ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących. Realizacji założeń programowych sprzyjała różnorodność stosowanych form pracy, wzmacniających cechy charakteru uczniów, a więc praca w grupach, praca indywidualna, turnieje, konkursy czy autoprezentacja. Sposoby osiągania celów opierały się na zasadzie stopniowania trudności i zasadzie problemowości oraz uwzględniały przede wszystkim możliwości i zainteresowania dzieci, przykłady z życia codziennego, dobór interesujących, nietypowych problemów i zadań oraz różnorodność środków dydaktycznych.

Miernikiem oceny zakładanych osiągnięć uczniów objętych programem „Obserwuję i sprawdzam” był coraz aktywniejszy ich udział podczas zajęć lekcyjnych, podejmowanie przez nich zadań dodatkowych, osiąganie coraz wyższych wyników z edukacji matematycznej - przyrodniczej oraz sukcesy w konkursach matematycznych i przyrodniczych.

 Ewaluacji programu podlegała jego przydatność, ciekawość, stopień realizacji oraz skuteczność metod i technik. Powyższe informacje zebrane zostały od uczniów poprzez przeprowadzenie anonimowej ankiety pod koniec zajęć. Uzyskane w ten sposób informacje, a także wysoka frekwencja na zajęciach pozwoliły stwierdzić, że zamierzone cele zostały w pełni osiągnięte, co będzie owocowało w dalszej edukacji uczniów.

 * Bezpieczni w Sieci, prowadząca K. Sawicka

 Uczniowie bardzo chętnie przychodzili na zajęcia i realizowali założenie programu. Bardzo atrakcyjne wydawały się również otrzymywane przez nich pendriv’y oraz wycieczka.  Uważam, że zajęcia są bardzo przydane dla uczniów. Dzięki nim wiedzą jakie zachowania w sieci są cyberprzemocą, jak się przed nią uchronić, jak reagować na sytuacje trudne oraz gdzie szukać pomocy.

Analiza porównawcza pre testów i post testów wszystkich 25 uczniów z trzech grup uczęszczających na zajęcia pt. Bezpieczni w sieci w roku szkolnym 2017-2018r.

 Tabela udzielanych odpowiedzi:

 Analiza szczegółowa przyrostu wiedzy:
Pierwsze pytanie w testach dotyczyło znajomości definicji słowa „cyberpremoc”. Odpowiedzi udzielane były następująco:

 Drugie pytanie dotyczyło użycia bezpiecznego hasła

Trzecie pytanie dotyczyło bezpieczeństwa w podawaniu swoich danych osobowych.:

Czwarte pytanie sprawdzało znajomość „netykiety”

Piąte pytanie sprawdzało wiedzę o tym gdzie i u kogo można szukać pomocy

 * Bezpieczne podróże w cyfrowy świat, prowadząca G. Błażków

W ramach projektu dzieci z klas III, IV, VI i VII pracowały na zajęciach komputerowych Bezpieczne podróże w cyfrowy świat. Głównym celem tych zajęć było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK  oraz rozwój postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności posługiwania się komputerem. Korzystali z programów graficznych i tekstowych. Tworzyli zarówno  grafiki komputerowe, jak też prezentacje w programie Power Point. Korzystali z Internetu, zdobywając wiedzę oraz ucząc się bezpiecznego poruszania po sieci. Uczniowie  chętnie uczestniczyli  w zajęciach, a na wysoki poziom ich zaangażowania wpłynęła  dostosowana do oczekiwań uczących się tematyka i forma zajęć, zastosowanie indywidualizacji tempa pracy uczniów, aktywizujące metody i formy pracy oraz motywująca postawa nauczyciela. Potwierdzeniem atrakcyjności kółka była niewątpliwie wysoka aktywność i frekwencja na zajęciach.         

    Dzieciom bardzo podobały się zajęcia, miały okazję, w niewielkich grupach, nabyć umiejętności wykorzystania różnych form przekazu, prezentować efekty własnej pracy, rozwinąć swoją pomysłowość, wykazać się kreatywnością w podejmowanych działaniach, właściwie zagospodarować czas wolny, a także pogłębić umiejętności współdziałania w grupie.

Zajęcia dostarczyły wiele satysfakcji zarówno dzieciom, jak i mnie. Przyrost kompetencji uczniów na zajęciach potwierdzają wyniki przeprowadzonych testów.

 

ANALIZA WYNIKÓW TESTU KOMPETENCJI

 przeprowadzonego dla uczniów z klas III, IV, VI, VII

 Test został przeprowadzony w trzech grupach uczniów na początku i na zakończenie zajęć komputerowych Bezpieczne podróże w cyfrowy świat.

 Celem testu było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i umiejętności ujęte w programie tych zajęć.

 Test składał się z  pytań sformułowanych w postaci zadań zamkniętych, dostosowanych poziomem do wieku dzieci z każdej grupy.

 Zakres treści programu ujętych w teście dotyczył:

  •  bezpiecznego i umiejętnego korzystania z internetu,
  • higieny pracy z komputerem,
  • tworzenia prezentacji multimedialnej,
  • wykorzystania edytora tekstu i grafiki.