Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

II przetardg - Szkolenia nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów

Kamienna Góra, 15.11.2017 r.

Gmina Miejska Kamienna Góra
pl. Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
www.kamiennagora.pl
kontakt: izabela.przyk@umkg.pl
tel. 75 744 1712

OGŁOSZENIE 4/COJ/2017/SZK

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1068645

W związku z realizacją projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.04-02-0009/17-00, Gmina Miejska Kamienna Góra, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na organizację szkoleń dla nauczycieli dwóch szkół w Kamiennej Górze.

 Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 03.11.2017 r. w siedzibie zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra z  dopiskiem:
„Oferta na przeprowadzenie szkoleń/ warsztatów doskonalących pn. „Szkolenia nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów”

 oraz nazwą, dokładnym adresem Oferenta
2. Oferta może być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera: adres jak powyżej.
3. Oferta może być złożona osobiście: adres jak powyżej.
4. Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną: izabela.przyk@umkg.pl

 Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Przyk;
e-mail: izabela.przyk@umkg.pl;
tel: +48 75 744 17 12

 Skrócony opis przedmiotu zamówienia

   Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń/warsztatów doskonalących pn. „Szkolenia nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów” w ramach projektu „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie; Powiat: kamiennogórski;  Miejscowość: Kamienna Góra

Załączniki

  1. Załącznik nr 1 - formularz cenowy Wykonawcy.
  2. Załącznik nr 2– wzór oświadczenia o spełnianiu warunków.
  3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku powiązań.
  4. Załącznik nr 4 – doświadczenie.
  5. Załącznik nr 5 - wzór umowy.

Kod CPV
80000000-4

Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia
od dnia podpisania umowy do 14.06.2019 roku