Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

ogłoszenie - II przetarg

Kamienna Góra, 10.11.2017 r.

Gmina Miejska Kamienna Góra
pl. Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
www.kamiennagora.pl
kontakt: izabela.przyk@umkg.pl
tel. 75 744 1712

 

OGŁOSZENIE 4/COJ/2017/TIK

W związku z realizacją projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.04-02-0009/17-00, Gmina Miejska Kamienna Góra, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na dostarczenie, skonfigurowanie i zamontowanie sprzętu TIK dla dwóch szkół w Kamiennej Górze.

Miejsce i sposób składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć do dnia 20 listopada 2017 roku do godz. 12:00.

2) Ofertę można składać w formie pisemnej, listownie na podany przez Zamawiającego adres: Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra - Biuro projektu „Jutro zaczyna się dziś- kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w KG”,

ul. Lubawska 8
58-400 Kamienna Góra
z dopiskiem „Oferta na dostarczenie sprzętu TIK”

 lub elektronicznie (skan oferty) na adres mailowy:

izabela.przyk@umkg.pl
wpisując w temacie maila „Oferta na dostarczenie sprzętu TIK”

3) Oferty przesłane lub dostarczone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu ani zwrotowi nadawcy.

 Wykaz dokumentów ofertowych:

1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1);

2) formularz ofertowy (załącznik nr 2);

3) formularz cenowy (załącznik nr 3);

4) oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 4);

5) umowa dostawy (załącznik nr 5).

 Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Izabela Przyk e-mail: izabela.przyk@umkg.pl

 Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, skonfigurowanie i zamontowanie następujących urządzeń TIK w dwóch szkołach w Kamiennej Górze:

1) przenośny komputer wraz z oprogramowaniem – 32 sztuk;

2) rzutnik multimedialny – 2 sztuki;

3) tablica interaktywna – 4 sztuki.

Kategoria dostarczenia:

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia:

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: Dolnośląskie; miejscowość: Kamienna Góra

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa:

GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA

Adres

58-400 Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1
Dolnośląskie, Kamiennogórski
Numer telefonu: +48 75 7441712
Tytuł projektu: „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze”
Numer projektu: RPDS.10.02.04-02-0009/17-00