Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Unieważnienie zapytania ofertowego na obsługę finansową i rozliczenia projektu

Zamawiający, Gmina Miejska Kamienna Góra, informuje, iż unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty oraz postępowanie w trybie zapytania ofertowego (ogłoszenie 3/COJ/2017/OBSŁ.) na stanowisko dotyczące obsługi finansowej i rozliczeń projektu w ramach projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  Powodem unieważnienia  postępowania o  udzielenie  zamówienia jest  złożenie  przez Oferentów ofert cenowych znacznie przekraczających kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.
Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
Wszelkie  pisma  składane  przez  Wykonawców  mające  charakter  odwołania,  Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.