Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Unieważnienie postępowania przetargowego - sprzęt

Gmina Miejska Kamienna Góra informuje, iż w wyniku postępowania z przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty komisja unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty oraz postępowanie w trybie zapytania ofertowego (ogłoszenie 1/COJ/2017/TIK) na dostarczenie, skonfigurowanie i zamontowanie sprzętu TIK w związku z realizacją projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Powodem unieważnienia były niekompletność dwóch ofert oraz niespełnienie wymagań opisu przedmiotu zamówienia jednej z ofert.