Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Unieważnienie postępowania przetargowego - szkolenia

Gmina Miejska Kamienna Góra informuje, iż unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty oraz postępowanie w trybie zapytania ofertowego (ogłoszenie 2/COJ/2017/SZK ) na organizację szkoleń dla nauczycieli dwóch szkół w Kamiennej Górze w ramach projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, bez podania przyczyny.
Zgodnie z częścią 8 pkt 4 i 5 Zapytania ofertowego z dnia 23.10.2017 r. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.kamiennagora.pl oraz w bazie konkurencyjności w późniejszym terminie.