Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

OGŁOSZENIE

Gmina Miejska Kamienna Góra

pl. Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

www.kamiennagora.pl

kontakt: izabela.przyk@umkg.pl

tel. 75 744 1712

 

W związku z realizacją projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.04-02-0009/17-00, Gmina Miejska Kamienna Góra, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na stanowisko dotyczące obsługi finansowej i rozliczeń projektu.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 07.11.2017 r. w biurze projektu: Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra, ul. Lubawska 8, 58-400 Kamienna Góra z  dopiskiem: „Oferta – obsługa finansowa i rozliczenia projektu” oraz nazwą, dokładnym adresem Oferenta

2. Oferta może być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera: adres jak powyżej.

3. Oferta może być złożona osobiście: adres jak powyżej.

4. Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną: e-mail: izabela.przyk@umkg.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Przyk; e-mail: izabela.przyk@umkg.pl; tel: +48 75 744 17 12

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji osoby prowadzącej obsługę finansową i rozliczenia w projekcie pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie; Powiat: kamiennogórski;  Miejscowość: Kamienna Góra

Załączniki

2. Załącznik nr 1 formularz cenowy.

3. Załącznik nr 2 oświadczenia Wykonawcy.

4. Wzór umowy.

Kod CPV

79200000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do 14.06.2019 rok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty w ramach niniejszego zapytania. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Jeżeli Oferent, którego Oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejsza spośród złożonych ofert.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi rozumianej jako świadczenie obsługi finansowej i rozliczeniowej projektu.

Do obowiązków osoby ds. finansów i rozliczeń projektu należy będzie m.in.

1. Organizowanie i realizowanie wszelkich działań związanych z finansami projektu, a w szczególności:

- współpraca z koordynatorem projektu

- współpraca z macierzystą jednostką księgowo-finansową

- opisywanie faktur i innych dowodów księgowych w powiązaniu z zatwierdzonym do realizacji harmonogramem kosztowym i czasowym projektu,

- przekazywanie dokumentów księgowych do podpisu upoważnionym osobom,

- kopiowanie dokumentów księgowych,

- przekazywanie kopii do potwierdzenia za zgodność z oryginałem,

- archiwizowanie kopii dokumentów księgowych w jednostce organizacyjnej, w której realizowany jest projekt,

- rejestrowanie i analizowanie stanu środków pieniężnych projektu,

- przygotowywanie wniosków o płatność, rozliczanie zaliczek

- przetwarzanie informacji płacowych i naliczanie wynagrodzeń pracowników

- sporządzanie list płac pracowników;

- sporządzanie wymaganych prawem formularzy i deklaracji związanych z ubezpieczeniem pracowników i dostarczanie ich do właściwych urzędów;

- przygotowywanie wszelkich sprawozdań, raportów i analiz księgowo-finansowych na potrzeby koordynatora projektu

- obsługa platformy SL 2014

- dokonywanie rozeznania rynku lub uruchamianie odpowiednich procedur przetargowych

- przekazywanie osobom zatrudnionym przy realizacji projektu kart czasu pracy i nadzorowanie ich prawidłowego prowadzenia

- nadzór nad zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzaniem danych osobowych

- uzgadnianie z koordynatorem projektu wydatków związanych z merytoryczną realizacją projektu

- dokonywanie wraz z koordynatorem projektu odbioru dostaw towarów, usług i robót zamówionych do projektu

- terminowe i zgodne z wytycznymi instytucji wdrażającej sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu

- współudział w obliczaniu wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania zgodnie z wymogami projektu.

 Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców, prowadzących działalność gospodarczą, którzy składają ofertę jako przedsiębiorstwo, wymagane jest, aby zakres zamówienia był zgodny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu Wykonawca do oferty powinien załączyć wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG lub KRS), potwierdzający spełnienie tego warunku.
Ocena warunku wg formuły: spełnia-nie spełnia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków umowy, zgodnie z zapisami umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów (stanowiących załączniki do zapytania ofertowego):
1) Formularz oferty cenowej (załącznik nr 1) - obligatoryjny

2) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2) obligatoryjny

3) Parafowany wzór umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zmawiającego i które spełniły wszystkie warunki.

Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następując kryteria merytoryczne i ich znaczenia:

1) Cena usługi brutto w rozliczeniu miesięcznym -60 pkt możliwych do uzyskania (znaczenie kryterium 60%)
Cena obliczana będzie według następującego wzoru:
P1 = Cminimum/Coferty * 40
gdzie:
P1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto”
Cminimum – Cena brutto zaproponowana w najniższej, nieodrzuconej ofercie
Coferty – Cena brutto zaproponowana w badanej ofercie

2) Doświadczenie i wiedza 40 pkt (znaczenie kryterium 40 %)
według poniższych kryteriów:

Wiedza (wykształcenie kierunkowe) – 10 pkt

Doświadczenie (potwierdzona obsługa finansowa i rozliczanie projektu) 1 projekt -  10 pkt; 2 projekty -20 pkt; 3 projekty -30 pkt.

W przypadku wyłonienia większej niż przewidywano liczby Wykonawców z równą liczbą punktów, decydujące znaczenie ma cena podana przez Wykonawcę w ofercie, a jeśli w dalszym ciągu liczba Wykonawców jest większa od zakładanej Zamawiający przystępuje do negocjacji cenowych z wykonawcami, którzy uzyskali tę same liczbę punktów, aż do wyłonienia jednego Wykonawcy.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy ze względu na swoją sytuację zawodową nie są w stanie zawrzeć z Zamawiającym umowy w kształcie określonym w załączniku do zapytania, na podstawie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. Zamawiający wykluczy w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.