Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Przetarg

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063516

Gmina Miejska Kamienna Góra

pl. Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

www.kamiennagora.pl

kontakt: izabela.przyk@umkg.pl

tel. 75 744 1712

OGŁOSZENIE 2/COJ/2017/SZK

 W związku z realizacją projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.04-02-0009/17-00, Gmina Miejska Kamienna Góra, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na organizację szkoleń dla nauczycieli dwóch szkół w Kamiennej Górze.

 

Miejsce i sposób składania ofert

  1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 03.11.2017 r. w siedzibie zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra z dopiskiem: Oferta na przeprowadzenie szkoleń/ warsztatów doskonalących pn. „Szkolenia nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie wszystkich przedmiotów oraz korzystania z narzędzi TIK” oraz nazwą, dokładnym adresem Oferenta
  2. Oferta może być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera: adres jak powyżej.
  3. Oferta może być złożona osobiście: adres jak powyżej.
  4. Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną: izabela.przyk@umkg.pl

 Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Przyk; e-mail: izabela.przyk@umkg.pl; tel: +48 75 744 17 12

 Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń/warsztatów doskonalących pn. „Szkolenia nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie wszystkich przedmiotów oraz korzystania z narzędzi TIK” w ramach projektu „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie; Powiat: kamiennogórski;  Miejscowość: Kamienna Góra

Załączniki

1. Ogłoszenie

2. Formularz ofertowy,

3. Wykaz wykonanych usług,

4. Projekt umowy.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do 14.06.2019 roku