Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

ogłoszenie o przetargu

Gmina Miejska Kamienna Góra

pl. Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

www.kamiennagora.pl

kontakt: izabela.przyk@umkg.pl

tel. 75 744 1712

OGŁOSZENIE 1/COJ/2017/TIK


W związku z realizacją projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.04-02-0009/17-00, Gmina Miejska Kamienna Góra, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na dostarczenie, skonfigurowanie i zamontowanie sprzętu TIK dla dwóch szkół w Kamiennej Górze.

Miejsce i sposób składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć do dnia 06 listopada 2017 roku.

2) Ofertę można składać w formie pisemnej listownie na podany przez Zamawiającego adres: Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra - Biuro projektu „Jutro zaczyna się dziś- kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w KG”,

ul. Lubawska 8

58-400 Kamienna Góra

z dopiskiem „Oferta na dostarczenie sprzętu TIK”

 

lub elektronicznie na adres mailowy:

izabela.przyk@umkg.pl

wpisując w temacie maila „Oferta na dostarczenie sprzętu TIK”

3) Oferty przesłane lub dostarczone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu ani zwrotowi nadawcy.

 Wykaz dokumentów ofertowych:

1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1);

2) formularz ofertowy (załącznik nr 2);

3) formularz cenowy (załącznik nr 3);

4) oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 4);

5) parafowana umowa dostawy (załącznik nr 5).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Izabela Przyk e-mail: izabela.przyk@umkg.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, skonfigurowanie i zamontowanie następujących urządzeń TIK w dwóch szkołach w Kamiennej Górze:

1) przenośny komputer wraz z oprogramowaniem – 32 sztuki;

2) rzutnik multimedialny – 2 sztuki;

3) tablica interaktywna – 4 sztuki.

Kategoria dostarczenia:

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia:

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: Dolnośląskie; miejscowość: Kamienna Góra

 Opis przedmiotu zamówienia:

Cel zamówienia:

Celem zmówienia jest realizacja zadania projektowego dotyczącego wyposażenia szkół w sprzęt TIK.

Przedmiot zamówienia:

1) przenośny komputer wraz z oprogramowaniem – 32 sztuki;

2) rzutnik multimedialny – 2 sztuki;

3) tablica interaktywna – 4 sztuki.

Kod CPV

30213100-6

30213100-6

38652100-1

32322000-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Komputery przenośne

Projektory

Urządzenia multimedialne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki:

1) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)

2) Formularz ofertowy (załącznik nr 2)

3) Formularz cenowy (załącznik nr 3)

4) Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 4)

5) Wzór umowy (załącznik nr 5)

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferta oraz wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Dodatkowe warunki

1) Oferta oraz wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy
2) W przypadku gdy oferta podpisana jest przez przedstawiciela Wykonawcy, wymaga się załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
3) Sposób obliczenia ceny w składanej ofercie:
a) w cenie propozycji należy podać jednostkową stawkę/cenę za każdy element przedmiotu zamówienia (netto i brutto);
b) cena musi być podana w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
c) cena w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia;
d) cena może być tylko jedna za oferowane zamówienie;
e) cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmian treści umowy z Wykonawcami pod warunkiem wystąpienia przesłanek uzasadniających takie zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Pełnomocnictwo, jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych;
2) Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2)
4) Wypełniony formularz cenowy (Załącznik nr 3)
5) Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 4)
6) Parafowana umowa (Załącznik nr 5)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny:
a) Najniższa cena brutto –waga 60%
Liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium, zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Cn/Cb*60=C1
gdzie:
C1–liczba punktów
Cn–cena najtańszej oferty

Cb – cena badanej oferty

b) Gwarancja producenta potwierdzona oświadczeniem o przejęciu gwarancji przez producenta na tablety, komputery przenośne, tablice interaktywne, projektory multimedialne -40%
Liczba punktów, jaką można uzyskać dla tego kryterium:
24 miesiące gwarancji producenta – 0 pkt.
30 miesięcy gwarancji producenta – 20 pkt.
36 miesięcy gwarancji producenta – 40 pkt.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta, to 100 pkt. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
W przypadku, gdy suma punktów będzie równa, Zamawiający dokona wyboru oferty poprzez przeprowadzenie negocjacji ceny z poszczególnymi oferentami.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa:

GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA

Adres

58-400 Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1

Dolnośląskie, Kamiennogórski

Numer telefonu: +48 75 7441712

Tytuł projektu: „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze”

Numer projektu: RPDS.10.02.04-02-0009/17-00

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063149